EP216 台語報你知 | 芭蕾 | 八寶網路廣播

若講著優雅,你會去想著啥?「芭蕾」應該是其中一項喔~ 按怎才號做優雅的芭蕾,做伙聽看覓! 📝 芭蕾 pa-lê 躡跤尾 neh-kha-bué/nih-kha-bé 攑 gia̍h 肩胛頭 king-kah-thâu 手捗 tshiú-pôo 手後曲 tshiú-āu-khiau 小可仔 sió-khuá-á (參考《教育部臺灣閩南語常用字詞辭典 》) Powered by Firstory Hosting