Lajíooh Formosa | 八寶網路廣播

 Tī o̍h Tâi-gí ê kòe-têng tiong hi-bāng ē-sái sú-iōng ka-kī ê bó-gí lâi thó-lūn ka-kī ū hèng-chhù ê tāi-chì, pau-hâm tān-sī bô hān-chè tī bûn-hòa, gē-su̍t, im-ga̍k, tiān-iáⁿ, le̍k-sú, tiat-ha̍k, gí-giân, má ē ū chú-chia̍h téng-téng ê thó-lūn. While I started to learn Tâigí (Taiwanese), I hope to be able to use my native language and discuss things I am interested in, including but not limited to culture, art, music, movies, history, philosophy and cooking too.  Tī 學台語 ê 過程中希望會使使用家己 ê 母語來練習順紲討論家己有興趣 ê 代誌, 包含但是無限制 tī 文化,藝術,音樂,電影,歷史,哲學,語言, mā 有煮食等等 ê 討論. chhiáⁿ siá phoe hō͘ goán 請寫批予阮 goán chiok su-iàu kó͘-lē 阮足需要鼓勵 XD email► lajioohformosa@gmail.com  twitter► @lajioohformosa Telegram► t.me/lajioohformosa