EP211 台語報你知 | 熊 | 八寶網路廣播

「毋但台語真好耍,台文嘛誠趣味」 人定定咧寫:「我『熊熊』想不起來!?」 其實是:「我『雄雄』想袂起來!?」 拄著真讚的代誌的時陣, 嘛有人會講:「熊讚!」 若毋是咧喊喝代表臺北市的彼隻熊,其實應該愛寫:「上讚!」 📝 雄雄 hiông-hiông 上 siōng 熊 hîm (參考《教育部臺灣閩南語常用字詞辭典 》) Powered by Firstory Hosting