EP303 台語報你知 | 坐予正,得人 | 八寶網路廣播

自細漢,序大人就會共咱講:「愛坐予正,較會得人疼。」 📝 曲跤 khiau-kha 曲痀 khiau-ku (參考《教育部臺灣閩南語常用字詞辭典 》) Powered by Firstory Hosting